mardi 2 mai 2017

** * ဖတ္စ္ေလဒီ စတိုရီ ** *

မာခြန္ရဲ႕ ဖန္တီးရွင္ သို႔မဟုတ္
အာဝါ နယူး ဖတ္စ္ေလဒီ စတိုရီ


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

** * တခါကေန႔ရက္မ်ား (၂) * **

ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အလြမ္း တခါကေန႔ရက္မ်ား (၂)                                  ေမာင္ရင္ငေတ ၁၉၀၇၂၀၁၇ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အလြမ္း တခါကေန႔ရက္...